HMS ergonomi

Ergonomi - HMS

Ergonomi Reperbanen Fysioterapi

Vi kan bistå din bedrift i henhold til å vurdere risikoen ved arbeidsplassen med fokus på ergonomi. Om dere har Bedriftshelsetjenese, kan dere likevel leie inn oss til å gjennomføre en kartlegging av arbeidsmiljøet. Vi er selvstendige og utfører objektive vurderinger.


Vi utfører både små og store oppdrag - ta kontakt for mer info.
Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut/ergoterapeut

NAV kan tilby å dekke utgiftene til ekstern fysioterapeut/ergoterapeut som foretar arbeidsplassvurdering for sykmeldte arbeidstakere og arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt

 

Beskrivelse av ordningen

Hensikten med ordningen er å bringe kvalifisert personell inn i arbeidet med å forebygge sykmelding/få sykmeldte tilbake i arbeid, og å forebygge senere sykefravær. Oppdraget inkluderer en funksjonsundersøkelse og et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at arbeidet kan gjenopptas helt eller delvis eller forebygge sykefravær.


Hvem kan få?

Ordningen gjelder arbeidstakere som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Ordningen gjelder også arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldte. Ordningen gjelder ikke virksomheter som har egen bedriftshelsetjeneste eller er tilknyttet fellesordning.


Hvordan søker du?

Alle parter kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering, det vil si den sykmeldte selv, arbeidsgiver, behandlende lege eller NAV.


Det er NAV som rekvirerer arbeidsplassvurdering etter avtale med den sykmeldte. Den sykmeldte arbeidstaker gjør deretter avtale direkte med oss om funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk.


Den sykmeldte har ansvar for å informere arbeidsgiveren og for eventuell kontakt med tillitsvalgt eller verneombud.

Fysioterapeuten eller ergoterapeuten foretar funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk, og rapporterer til NAV-kontoret.

Arbeidsgiver bør være til stede eller være tilgjengelig ved arbeidsplassbesøket. Etter arbeidsplassvurderingen vil arbeidsgiver få tilbakemelding fra NAV-kontoret, slik at forslag og anbefalinger kan følges opp i bedriften. Behandlende lege holdes informert om arbeidsplassvurderingen gjennom kopi av rekvisisjon og rapport. Øvrig kontakt og eventuell avklaring mellom lege og sykmeldt skjer uten koordinering fra NAV.


Hva sier loven?

Ordningen er avtalebasert og er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Avslag kan derfor ikke påklages eller ankes.


Ergonomi / Arbeidsplassvurdering


Har du eller din bedrift medarbeidere som er i fare for å bli sykemeldte, har vondt i nakke/rygg/skuldre eller er sykemeldte?


Da kan det være hensiktsmessig med en vurdering av arbeidsplassen din. Vi tilbyr arbeidsplassvurdering og tiltak som reduserer risikofaktorer.
Arbeidsplassvurdering av oss gjennom rekvisisjon fra NAV?


    A
rbeidstakere som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger


Arbeidstakere i fare for å bli sykemeldt

Ikke egen Bedriftshelsetjeneste eller tilknyttet fellesordning


Kontakt dittt NAV kontor for mer informasjon